kezdőlap / Rólunk

Ifjúságügy

A projekt átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Kiemelt fontosságú az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztése, illetve az ifjúsági korosztály mindennapi életében érintett szakemberek és együttműködő partnerek bevonása, elkötelezése.

A program részcéljai:

 • Az ifjúsági munka és az önkéntesség összehangolása, amelyben kiemelt cél az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára
 • Hatékony szakpolitika és ifjúsági támogatási rendszer kialakítása
 • Az ifjúsági közösségi szerepvállalás erősítése
 • Az aktív állampolgárság, az önkéntesség népszerűsítése
 • A fiatalok képességeinek kibontakoztatása révén az ifjúság társadalmi részvételének növeléséhez

A projekt elsődleges célcsoportját a 12-25 év közötti fiatalok adják, a másodlagos célcsoport pedig az ifjúsági ágazathoz és az önkéntes szakterülethez kapcsolódó ágazati szereplők, szervezetek és szakemberek.

A projekt elvárásai szerint 20 helyszínen nyitottuk meg Közösségi Tereinket, melyek 80-600 nm közötti területeken biztosítottak helyet a fiataloknak ötleteik megvalósításához. A Közösségi Terek 2020. tavaszáig nyújtottak szolgáltatásokat a fiatalok számára. 

A megyeszékhelyeken illetve fővárosi szinten létrejövő ifjúsági célú közösségi helyszínek létrejöttének egyik célja az volt, hogy a fiatalok helyi véleményformálásának, közéletbe való belépésének terepet biztosítson. A Közösségi Terek találkozó és szabadidő eltöltési helyként s közben ötlet- és önmegvalósítási központként funkcionáltak. Befogadtunk kulturális, kreatív és önkéntes programokat, fiatalok csoportjaitt, informális közösségeit és magunk is szerveztünk a fiatalok igényeire reagálva motivációs és fejlesztő rendezvényeket.

A kiemelt projekt keretében a fiatalok számára online tanácsadó rendszert működtetünk Ifjúsági Navigátor elnevezéssel. Szolgáltatásunk egyrészt olyan tematikus és földrajzi területre kereshető adatbázist nyújt az érdeklődők számára, amely a fiatalok életkezdési nehézségeiben tud naprakész és hiteles segítséget nyújtani. Továbbá a szolgáltatás révén a fiatalok által ezen a felületen feltett kérdéseket felkészült szakembereink válaszolják meg, így egy online formában megvalósuló tanácsadási folyamat jön létre. 

A fiatalok pályaválasztását teszi könnyebbé a Léptem! életpálya tanácsadó szolgáltatásunk, amely játékos formában méri fel az igénybe vevő készségeit, tapasztalatait, és ennek megfelelően tesz javaslatot a pályaválasztás vagy a pályamódosítás irányára. 

A másodlagos célcsoport elérésével és támogatásával országos szinten a budapesti központban dolgozó szakembereink, valamint régiós felosztásban az ifjúságszakmai mentorok foglalkoznak.

Az ifjúságszakmai mentorok feladata az ágazati és ágazatközi területeken az ifjúsági korosztállyal kapcsolatban álló szakemberek (nonprofit, intézményi vagy kormányzati területeken dolgozó szereplők) közötti elérések megteremtése, együttműködések koordinációja, kezdeményezések támogatása, a programok és eredmények népszerűsítése, széleskörűen elérhetővé tétele.

Szolgáltatások ifjúságszakmai és önkéntes területeken:

 • együttműködések generálása, ösztönzése, partnerkeresés, jó gyakorlatok megosztása
 • információszolgáltatás, tanácsadás, standard ifjúsági valamint önkéntes területen megvalósuló EFOP projektek mentorálása
 • igényfelmérések megvalósítása, kutatási eredmények megosztása, ifjúságpolitikai területen a vélemények többirányú becsatornázása
 • települési ifjúsági munka támogatása, ennek egyik eszköze a települési vagy térségi szintű stratégiai dokumentumok szakmai módszertani, valamint kutatásmódszertani támogatása
 • kormányzati, egyházi, nonprofit és gazdasági szektor kooperációjának elősegítése
 • kompetenciafejlesztés (képzési igények felmérése, képzések megvalósítása)
 • ifjúságszakmai portálon helyi, térségi és országos szintű információk megosztása
 • társadalmi szemléletformáló kampányok szervezése
 • munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató programok megvalósítása (csoportos tanácsadás, tájékozódást segítő látogatások szervezése)

 

Önkéntesség

Az Erzsébet Ifjúsági Alap egyik legfontosabb feladata az önkéntesség népszerűsítése a magyar társadalomban, elsősorban a fiatalok körében. Hiszünk abban, hogy önként tenni másokért, segíteni, adni az időnkből olyan érték, amely időt álló, életkor és korszakfüggetlen. Szeretnénk átadni minél többeknek azt a tapasztalatunkat, hogy az önkéntes tevékenység – azon túl, hogy segítség a kedvezményezett szervezetnek, személynek - az önkéntesnek sem csupán élmény, hanem olyan tapasztalatszerzési lehetőség, amely őt magát is építi, gazdagítja, ezáltal pedig hozzájárul, személyes és szakmai fejlődéséhez.

Ez a gondolat határozza meg az Erzsébet Ifjúsági Alap önkéntes és ifjúságszakmai programjait. Honlapunkon folyamatosan gyűjtjük a hazai és külföldi jó gyakorlatokat, ötlet bázist kínálva ezzel mindazoknak, akik szeretnének hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez önkéntes program szervezésével.  Az Erzsébet Nóvum Díj alapításával szeretnénk elismerni és nagy nyilvánosságot biztosítani azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek önkéntesség, innováció és együttműködés terén is kiemelkedőek.

Honlapunkon (onkentespiacter.hu egy olyan önkéntes közvetítő felületet biztosítunk és fejlesztünk folyamatosan, amely által egymásra találhat az önkéntes tevékenységre nyitott érdeklődő és a segítő kezeket kereső szervezet.

A projekt céljai

Az Erzsébet Ifjúsági Alap az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 számú projektje hozzájárul a Nemzeti Önkéntes Stratégia céljainak megvalósításához, eredményeként nő az önkéntesek száma, az önkéntes tevékenységet támogató szolgáltató rendszer stabilan működik, az önkéntesség a társadalom, és különösen a fiatalok széles körében ismert és elismert tevékenységgé válik.

Részcélok:

 • A fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése érdekében, az ifjúsági szakterület és az önkéntesség országos és területi tevékenységének szakmai összehangolásánakmegteremtése.
 • Az ifjúsági közösségi szerepvállalás erősítése érdekében az önkéntesség területén országos kutatásoklefolytatása, azok eredményeire építve az önkéntesség szakpolitikai irányainak meghatározása és az önkéntes tevékenység hatékony támogatási rendszerének kialakítása.
 • Az aktív állampolgárság, az önkéntesség, a társadalmi és közösségi szerepvállalás népszerűsítése.

A projekt az I. pillérén belül továbbra is támogatni kívánja a fiatalok munkához jutásának esélynövelését. Az önkéntes tevékenységek során megszerezhető munkatapasztalat ösztönzése révén a projekt hozzájárul a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez.

A II. pillérben a tudatosság és társadalmi integráció célterületét erősíti a projekt. A közösségi szemléletformálás és állampolgári ismereteket átadó programok tématerületeken belül társadalmi szemléletformáló kampányok (az önkéntes tevékenység népszerűsítése, a hátrányos helyzetű csoportokkal, fiatalokkal kapcsolatos előítéletek lebontása) lebonyolítására kerül sor.

A projekt kiemelten nagy hangsúlyt kíván fektetni az önkéntesség elterjesztésére, a hálózati működés fejlesztésére és kiszélesítésére. Ennek eredményeképpen növekedhet a fiatalok biztonságérzete, illetve jövő iránti bizalma. A megvalósítandó tevékenységek a megjelölt további két legnagyobb problémát, a létbizonytalanság érzését és a kilátástalan bizonytalan jövő iránti érzést is csökkenthetik.

Önkéntes programok

Ifjúságszakmai mentoraink felkészült önkéntes koordinátorok, akik nem csupán regionális programok megszervezésével, de az önkéntesek felkészítésével és vezetésével is foglalkoznak. Emellett szívesen segítenek abban is, ha valaki önkénteskedne, de még nem tudja, hol, hogyan tegye ezt.

Önkéntes közvetítés

Az Erzsébet Ifjúsági Alap az önkéntesség népszerűsítése érdekében az önkéntes közvetítés feladatát is nevesíti. Célja, hogy az önkéntes kereslet és kínálat egymásra találjon, és minél több önkéntes program valósulhasson meg sikeresen országszerte.Az önkéntes közvetítés hasonló a munkaerő-közvetítéshez: a megfelelő önkéntest a megfelelő szervezethez szeretnénk eljuttatni.

Az önkéntes közvetítés olyan szolgálat/szolgáltatás, amellyel előmozdítjuk, hogy társadalmunkban minél több olyan folyamat induljon el, amelynek eredményeképp növekszik a társadalomban a szolidaritás.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap olyan felületet működtet, illetve fejleszt, amely az önkéntes lehetőségek és az önkéntes jelentkezők adatait gyűjti és elősegíti, hogy a megfelelő kapcsolódások létrejöhessenek. 

https://onkentes.gov.hu/ és https://www.onkentespiacter.hu/ 

A honlapok fejlesztésének az volt a megfogalmazott célja, hogy olyan nyilvános információkat tegyen közzé, mely a saját tudás szerzésére, az önállóságra épít, valamint az önkéntesség kérdéskörében minden területre vonatkozólag tartalmazzon releváns dokumentumokat, útmutatókat. Továbbá a portál legfontosabb fejlesztése az az adatbázis, amely az önkéntesség területén a keresleti és kínálati oldalt kapcsolja össze. Így az önkéntes tevékenységet meghirdetők és az önkénteskedni vágyók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra megfelelő lehetőségeket, és felületen biztosított számukra az egymással való kommunikáció lehetősége.

A honlapok segítik az első kapcsolatfelvételt könnyen használható digitalizált formában, az első önkéntes akció után már megvan a személyes kapocs a szervezet és az önkéntes között, mely után a további önkéntes programokon való részvétel sokkal gördülékenyebb.

A világot súlytó koronavírus járvány során kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a vészhelyzetre reagálva az önkéntesek minél kevesebb fizikai kontaktussal tudjanak országos szintű önkéntes programokon részt venni. Ezen elgondolás mentén alakítottuk át az onkentes.gov.hu oldalunkat, a pandémiára reagálva, hogy egy későbbi hasonló vészhelyzet esetén ismét segítséget nyújthasson az önkéntes munkaerő közvetítésében.

Az onkentespiacter.hu megújult formában és bővített funkciókkal vette át az önkéntesközvetítés szerepét. Az önkéntes piactér célja, hogy összekösse a tenni vágyó önkéntest olyan szervezetekkel, akik önkéntes akcióikhoz pont Őt keresik. Oldalunkon a regisztrált tagok több száz önkéntes lehetőség közül válogathatnak, vagy akár hirdethetnek önkéntes akciókat. A kereslet-kínálat elve mentén szeretnénk, ha minden regisztrált tagunk megtalálná a hozzá leginkább illő önkéntes tevékenységet és megtapasztalhatná, hogy milyen jó adni. A regisztráció során manuálisan ellenőrzünk minden önkéntességet kínáló szervezetet, így az önkénteskedni vágyók megbízható és valós szervezetekkel kerülnek csak kapcsolatba. 

Ez is érdekelhet
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.