Fiatalosan a megoldásért

Általános információk a jó gyakorlatról
Jó gyakorlat elnevezése: 
Fiatalosan a megoldásért
Kapcsolattartó (k) adatai
Név: 
Kardos Péter
E-mail: 
kardospeter.sajovamos [at] gmail.com
Telefon: 
+36 20 925 5875
Szervezet adatai
Név: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Alapítvány
Település: 
Sajóvámos
E-mail: 
kardospeter.sajovamos [at] gmail.com
Telefon: 
+36 20 925 5875
A gyakorlat leírása
Téma: 
ifjúsági nemzetközi csereprogram
Jó gyakorlat rövid leírása: 
A fiatalok egy hétre Európai Parlamenti képviselőkké válnak, s az igazi parlament munkájához hasonló módon (bizottsági munkával és plenáris ülésen elfogadott határozatokkal) közelítenek meg olyan problémákat, amelyek az Európai Unió polgárait érintik. A projektben nagy szerepe van a kapcsolatépítésnek, a lobbinak és egymás meggyőzésének a határozati javaslatok elfogadtatása ügyében, erre az informális találkozók és programok keretében nyílik lehetőség. A projekt célja, hogy növelje a fiatalok Európai Unióval kapcsolatos tudatosságát, nagyobb teret adjon a fiataloknak, hogy véleményt formáljanak uniós ügyekben. E program keretében közelebb hozni egymáshoz az Európai Unió polgárait és erősíteni az összetartozás érzését.
Célcsoport: 
15-23 közötti fiatalok
Célterület (földrajzi): 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, országos illetve nemzetközi.
A végzett tevékenység részletes bemutatása: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Alapítvány és a MVDÖK közös lebonyolításában került sor az ifjúsági cserére. Már a résztvevők kiválasztása is megfelelő körültekintést igényelt. Dinamikus, nyitott, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalokat választottak ki, akik tudnak közönség előtt beszélni, és érthetően fejezik ki magukat angol nyelven. Fontos, hogy a "küldöttek" rendelkezzenek minimális történelmi és kulturális tudással a résztvevő országokkal kapcsolatban. Minden küldött egyben országa "nagyköveteként" is jelen lesz. A partnerek Spanyolországból, Szlovákiából és Olaszországból érkeztek. A csereprogram folyamán a fiatalok mélyreható ismereteket szerezhettek az Európai Unióról, az Európai Parlamentről, a képviselt tagállamról, és korosztályuk dimenziójából szemlélhették, értelmezhették az Európai Unió stratégiai kérdéseit, döntéshozatali folyamatát. A következő bizottságokban dolgoztak együtt: Szociális és munkaügyi bizottság, Kulturális és oktatási bizottság, Éghajlat változási bizottság, Külügyi bizottság, Ipar és kutatás bizottság. A tevékenységek: csapatépítés bizottságok szerint, ünnepélyes megnyitó a miskolci Városházán, bizottsági ülések, interkulturális estek. Tájékoztató a bizottsági ülések munkájáról, egyeztető tevékenység a delegáció szempontjai alapján, a lobby. Értekezések bemutatása, technikai és szakmai kérdések vitája. A fiatalok ízelítőt kaphattak a magyar Parlament munkájáról diák idegenvezetéssel, a magyar kulturális örökségről.
A jó gyakorlat célja: 
A projekt célja, hogy növelje a fiatalok Európai Unióval kapcsolatos tudatosságát, nagyobb teret adjon a fiataloknak, hogy véleményt formáljanak uniós ügyekben. A fiatalok alkalmat kaptak, hogy fejlesszék vitakészségüket, retorikájukat, megtanulják hogyan kell kulturált módon viselkedni, érvelni. A bizottságok munkájában valós közéleti problémákat vitattak meg. Részt vettek az Európai Unió építéséről és jövőjéről folytatott vitában. Más európai kultúrák megismerése. A résztvevő fiatalok problémafeltáró - és megoldó készségéit fejlesztik, és a személyiségfejlődésükhöz is hozzájárulnak.
Szükségesség, rövid történet: 
n.a.
Várt eredmény: 
A projekt a régió iskoláit is ösztönözheti az európai uniós témában való nagyobb és mélyebb jártasság megszerzésére. Ez egyben versenyre sarkallhatja a fiatalokat, aki jobban szerepel, az juthat tovább - országos és nemzetközi fórumokra. Ez a verseny rendkívül ösztönző lehetőség lehet, hogy a fiatalok hozzáállását pozitív irányba lehessen elmozdítani a közéleti véleményalkotás és szerepvállalás terén. A projekt továbbgyűrűző hatású lehet: a fiatalok maguk kezdeményeznek saját környezetükben projekteket, maguk köré gyűjtenek újabb és újabb fiatalokat. Az európai szinten való gondolkodás arra motiválhatja őket, hogy elinduljanak külföldre, együttműködjenek és tapasztalatot cseréljenek.
Eredmény: 
A következő kompetenciák kerültek fejlesztésre: Idegen nyelvi kommunikáció -szóbeli üzenetek meghallgatása és megértése a kommunikációs helyzetek megfelelő körében, a kulturális különbségek iránti fogékonyság, a sztereotipiák elutasítása, érdeklődés és kíváncsiság a nyelvek iránt és a kultúrák közötti kommunikáció iránt. A tanulás tanulása - hatékony időbeosztás, problémamegoldás, az új tudás elsajátításának , feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban történő alkalmazásának képessége, alkalmazkodóképesség és rugalmasság. Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák - olyan viselkedésformák elsajátítása, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben és meg tudja oldani a konfliktusokat, kompromisszumkészség, tisztesség, a másik ember iránt érdeklődés és tisztelet. Állampolgári kompetenciák - az egyén számára lehetővé teszi az állampolgári szerepvállalást, hajlandóság a különböző szinteken folyó demokratikus döntéshozásban való részvételre. Vállalkozói kompetencia - kezdeményezőkészség, az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka, projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek. 
A megvalósítás során felmerült problémák és tanulságok: 
A közös nyelv, az angol ismerete, annak tudásszintje a résztvevőknél különböző volt, ez néhányszor megnehezítette a bizottsági munkát, de áthidalható volt, középiskolások segítették a tolmácsolást. Kulturális különbségek, ami az interkulturális tanulást segítették elő.
A megvalósításhoz szükséges erőforrás: 
Humán, finanszírozás, infrastruktúra
Humánerőforrás: 
3-5 fős támogató csapat,akik már rendelkeztek tapasztalattal nemzetközi ifjúsági programok lebonyolításában.
Finanszírozás: 
Pályázati forrásból 4 millió forint, utazás, szállás, étkezés, programköltségek.
Infrastruktúra: 
Közösségi terek, plenáris 30-40 fő befogadására illetve kisebb termek a bizottságok munkájához.
Miért tekinthető jó gyakorlatnak?
Területalapú megközelítés: 
Miskolcon és a megyében nem általánosak a hasonló jellegű projektek. Jó alkalom volt a fent felsorolt személyes kompetenciák fejlesztésére különös tekintettel az interkulturális tanulásra.
Alulról jövő kezdeményezés: 
Fiatalok és ifjúságsegítők közös kezdeményezése a fiatalok igényeire alapozva.
Helyi szereplők bevonása: 
A kísérő rendezvényeken a helyi fiatalok megismerkedhettek más népek kultúrájával, szokásaival, és fordítva a vendégek pedig a magyar kultúrával, szokásokkal. Az ide érkező fiatalok itt tartózkodásuk alatt bemutathatták helyi kulturális szokásaikat és a résztvevők hódolhattak kulinális élvezeteiknek.
Együttműködő partnerek: 
Miskolci középiskolák, Miskolc MJV, ifjúsági civil szervezetek.
Innovativitás: 
A fiatalok társadalmi szerepvállalásának elősegítése személyiségük fejlesztésével, az önkifejezés, vitakultúra erősítésével.
Nyilvánosság biztosítása: 
Helyi médiumokban Szent István Rádió, RádióM az újságokban való megjelenés (MINAP, Észak - Magyarország), továbbá a televíziós szereplés (Miskolc TV). Az MVDOK honlapján fotógaléria és hírek megjelentetése a rendezvényről Online megjelenésünkre lehetőségek: Facebook, , MVDOK honlapja, DIO (Miskolc Városi Diákönkormányzat elektronikus diáklapja), Minap webes felülete. A partnerországokt saját településükön, a saját közösségeiknek is beszéltek erről a projektről és az így népszerűsítve a programot.
Fenntarthatóság: 
Számos kompetencia alapos fejlesztésére alkalmas a projekt, aktuális társadalmi témákat dolgoz fel, melyek elősegítik a fenntarthatóságukat.
Adaptáció
Alkalmazhatóság más szerveteknél: 
Könnyen adaptálható.
Az alkalmazhatóság feltételei, kötelező elemei: 
A leírásnál felsorolt elemek többségének a használata.
Alkalmazhatóság eltérő feltételek mellett: 
Nem csak nemzetközi közegben, helyi szinten is megvalósítható.