kezdőlap / Kutatás az önkéntes alapú ifjúsági munkáról - Összefoglaló
Kutatás az önkéntes alapú ifjúsági munkáról - Összefoglaló
2022. december 12. hétfő

Az Európai Ifjúsági Fórum, amely több, mint 100, elsősorban önkéntes ifjúsági munkára épülő ifjúsági szervezet platformja, tagszervezeteinek majdnem a felét bevonva készített kutatást az önkéntes alapon végzett ifjúsági munkáról. A kutatás célja az önkéntes ifjúsági munka egyedülálló koncepciójának megértése, elismerése, és további vizsgálatok ösztönzése a bonni folyamat kontextusában.

ÁTTEKINTÉS

A kutatás 2021 őszén készült, módszertani megközelítése kvalitatív volt, és másodlagos forrásokon, öt online fókuszcsoportos beszélgetésen és egy online felmérésen alapult. A mintát a nemzetközi ifjúsági szervezetek, a nemzeti ifjúsági tanácsok, a nemzeti és helyi ifjúsági szervezetek, valamint 15 európai ország (Örményország, Azerbajdzsán, Ausztria, Belgium, Bulgária,  Horvátország, a Cseh Köztársaság, Finnország, Németország, Görögország, Lettország, az Orosz Föderáció, Szlovénia, Spanyolország és Svájc) ifjúsági önkéntesei adták. A kutatás résztvevőit arra kérték, hogy gondolkodjanak az önkéntes alapú ifjúsági munka fogalámán és értékén, és fejtsék ki, hogyan működik a gyakorlatban a támogatási rendszerek, az oktatás, a képzés és a karrierlehetőségek tekintetében. Arra kérték őket, hogy azonosítsák a fő kihívásokat és lehetőségeket ezeken a területeken, és fogalmazzanak meg politikai ajánlásokat a különböző célcsoportok (kormányok, ügynökségek, ifjúsági szervezetek stb.) számára.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az ifjúsági munkát végző közösségben nem egyértelmű az önkéntes munka fogalma, és az önkéntességhez való viszonyulás is tisztázatlan1. Maga a fogalmi keret is jelent olyan kihívást, amellyel az európai (önkéntes alapú) ifjúsági munka jelenleg szembesül, összhangban az európai ifjúsági munka menetrenddel. Ehhez a közös, alapvető megértés és közös elvek továbbfejlesztésére van szükség az (önkéntes alapú) ifjúsági munka relevanciájának, befogadóképességének és reagálóképességének növelése érdekében.

1A gyakorlati közösségeket a társadalmi tanulás folyamataként definiálták, amikor "olyan emberek, akiknek közös érdekeik vannak egy adott témában, egy téma vagy terület iránt érdeklődők hosszabb időn keresztül együttműködnek, megosztják egymással ötleteiket és stratégiáikat, megoldásokat találnak és innovációt alakítanak ki". Az ifjúsági munka gyakorlati közösségébe tartoznak az ifjúságsegítők és ifjúsági vezetők, az ifjúsági munka vezetői, projektgazdák, akkreditált és független ifjúsági munkaszervezetek, oktatók, kutatók, ifjúságsegítők oktatói, helyi közösségek és önkormányzatok, az Erasmus+ Ifjúsági Nemzeti Ügynökségek és az Európai Szolidaritási Testület, ifjúsági képviseletek, fiatalok és a politikai döntéshozók a kormányzás minden szintjén. Lásd: https://www.eywc2020.eu/en/convention/ zárónyilatkozat.

Az önkénteskedés értéke egyéni és társadalmi szempontból is tagadhatatlanul jelentős. A személyes és a társadalmi motiváció kiegészítik egymást; az egyéni előnyökön kívül (mint például új készségek elsajátítása, tapasztalatszerzés, erőforrásokhoz való hozzáférés és potenciális munkavállalás) az önkéntes alapú ifjúsági munka magában foglalja a szolgálatot és a "visszaadást a társaknak és a közösségnek", célja "egy jobb világ megteremtése". 

Mindemellett az önkéntes ifjúsági munka hozzájárul az aktív állampolgári szerepvállaláshoz, az egyéni és társadalmi változásokhoz, és az ifjúság képviseletét erősíti azáltal, hogy hangot ad az ifjúságnak a fiatalok igényeinek hangoztatásával, részvételük megkönnyítésével és a fiatalok felelősségvállalásának segítésével.

Az önkéntes ifjúsági munka fontos nem formális és informális szocializációs eszközként értelmezhető, olyan környezetként, amely biztonságos, hozzáférhető, nyitott és autonóm tereket teremt a társadalomban, valamint támogató és tapasztalati tanulási környezetet teremt a fiatalok számára.

Az elismerés hiánya ellenére az önkéntes ifjúsági munkások (a fizetett ifjúsági munkásokkal együtt) a gyakorlati ifjúsági munkaközösségnek szerves részét képezik, és alapvető szerepet játszhatnak a minőségi ifjúsági munka megerősítésében és népszerűsítésében.  Emellett megerősítik az önkéntesség hitelességét azáltal, hogy bemutatják annak hatásait. Az ifjúsági munka gyakorlati közössége kulcsszerepet játszhat egy közös narratíva kialakításában, nemcsak az ifjúsági munkában szerzett tanulás, hanem általában véve az ifjúsági munka – beleértve az önkéntes alapú munkát – elismerésében és érvényesítésében is, összefüggésben  a bonni folyamat kezdeményezéseivel.

Az önkéntes alapú ifjúsági munka koncepciójának és gyakorlatának kutatása és európai szintű feltérképezése a nagyobb rálátás érdekében azért is szükséges, hogy jobban megértésük a tevékenység elismerésével és minőségi megvalósításával kapcsolatos kihívásokat. A gyakorlatban az önkéntesek gyakran "magukra maradnak", mivel az önkéntes és a (potenciálisan) fizetett ifjúsági munka közötti átmenet gyakran nem egyértelmű. Az oktatási és karrierépítési lehetőségek rosszul strukturáltak, és nem mindig elérhetőek az önkéntesek számára különösen azokban az országokban, ahol fejletlen a gyakorlati megvalósítás rendszere.

Emiatt elengedhetetlen a megfelelő forrás biztosítása a (fizetett és önkéntes alapú) ifjúsági munka folyamatos fejlesztéséhez, az oktatásban és képzésben használt fogalmak, módszerek és eszközök, az útmutatás és a támogatás, valamint az ifjúságpolitika megértésének javítása. Szükség van továbbá kompetenciaalapú keretrendszerek kidolgozására a ifjúsági munka formális és nem formális oktatásához és képzéséhez, összhangban az európai ifjúsági munkára vonatkozó menetrenddel (European Youth Work Agenda).

Különös figyelmet kell fordítani a tudásmegosztásra, az egymástól való tanulásra, a nemzetközi és európai szinten bevált gyakorlatok terjesztésére a nemzeti és helyi szervezetek körében. Az európai intézmények, a döntéshozók és a nemzeti ifjúsági tanácsok kulcsfontosságú szereplői a jövőbeni érdekérvényesítésnek az önkéntesek megfelelő elismerése és támogatása érdekében.

A kutatásban résztvevő ifjúsági önkéntesek a tagadhatatlan nehézségek és kihívások ellenére elkötelezettek, és van rá igényük, hogy az ifjúsági munka közösségéhez tartozzanak – hiszen ez a szakmai identitásuk és fejlődésük fontos részét képezi. Ezért kulcsfontosságú, hogy támogassuk erőfeszítéseiket, biztosítsuk a megfelelő feltételeket és minőségi lehetőségeket az oktatáshoz, képzéshez, karrierépítéshez és önkéntes ifjúsági munkához a jelenlegi politikai fejleményekkel összhangban és a bonni folyamat összefüggésében.

ÖSSZEGZÉS

Az Európai Ifjúsági Fórum által a tagszervezetek közel felénél, köztük a nemzetközi nem kormányzati ifjúsági szervezetek, a nemzeti és helyi ifjúsági szervezetek körében végzett felmérés nem teljeskörű áttekintés, inkább pillanatnyi betekintést nyújt az önkéntes alapú ifjúsági munka koncepciójáról és annak európai megvalósításáról. E munka úttörő jellege további kutatásokat és érdekérvényesítést kell, hogy inspiráljon az önkéntes alapú ifjúsági munka jobb megértése és elismerése érdekében, összhangban a bonni folyamat által meghirdetett célkitűzésekkel.

A fő megállapítások azt mutatják, hogy az önkéntes alapú ifjúsági munka fogalmának megértése nem kielégítő az ifjúsági munka gyakorlati közösségének különböző tagjai körében, és hogy az önkéntesség fogalmával való kapcsolat sem egyértelmű. Nem meglepő módon a fogalmi keret megalkotása az európai ifjúsági munka előtt jelenleg álló egyik kihívás (amelyet az európai ifjúsági munkára vonatkozó menetrend is részletez), ebben az összefüggésben egyértelműen még inkább releváns. Mindehhez tovább kell fejleszteni a alapfogalmakat és a közös elveket az (önkéntes alapú) ifjúsági munka relevanciájának és inkluzivitásának növelése érdekében.

Az ifjúsági munkában végzett önkéntesség értéke elvitathatatlan, melynek alapja az önkéntesek belső motivációja és a küldetéssel, az értékekkel és az ifjúsági szervezet vagy mozgalom céljaival és elveivel való őszinte azonosulása.

A kutatásban résztvevők által leírt motivációk az önkéntes ifjúságsegítői pályára lépéshez egyszerre egyéni (pl. az ifjúsági munkában résztvevőként szerzett pozitív tapasztalatokon alapuló) és társadalmi (például a fiatalok segítése és a társadalomhoz való hozzájárulás iránti vágy)2 jellegűek. Ez tükrözi az ifjúsági munka általános jellegét, mint értékalapú, szociális és kapcsolati gyakorlatot. ".  Az önkéntes ifjúsági munka hozzájárul az aktív állampolgári szerepvállaláshoz, az egyéni és társadalmi változásokhoz, és erősíti az ifjúsági képviseletet a fiatalok igényeinek képviseletével. Ez ösztönzi őket részvételre, és segít nekik, hogy felelősséget vállaljanak az életükért.

2Kiilakoski, T, Finnish Youth Research Network European Knowledge Centre for Youth Policy Early career perspectives on the educational pathways of youth workers, working paper, ‘Motivation to become a youth worker’, p. 10-11. Available at: https:// pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262613/07_SCRIB.pdf/3d3973ef-2dc1-e277-82ec-615bf942bbcd

Az önkéntes ifjúsági munka fontos nem formális és informális szocializációs környezetként értelmezhető, amely biztonságos, hozzáférhető, nyitott és autonóm társadalmi környezet teremt, valamint támogató és tapasztalati tanulási közeget a fiatalok számára. Az ifjúsági munka módszertana és az ifjúsági munkában résztvevőként szerzett tapasztalatok segíthetnek motiválni a fiatal önkénteseket, ösztönzi az ifjúsági munka területére való belépést és a közösséghez való tartozás érzésének kialakulását.

Az önkéntes ifjúságsegítők (a fizetett ifjúságsegítőkkel együtt) a gyakorlati ifjúsági munkaközösség szerves részének tekinthetőek, és ez alapvető szerepet játszhat a minőségi ifjúsági munka biztosításának megerősítésében, és a hatásának bemutatásával hozzájárulhat a hitelességének növeléséhez.

Szükséges az önkéntes alapú ifjúsági munka koncepciójának kutatása és európai szintű feltérképezése, hogy mélyebb betekintést nyerjünk és megértsük az ifjúsági munkát érintő kihívásokat terén. Érdemes feltárni az önkéntesség szerepét az ifjúsági munkában, az egyéni foglalkoztathatóság növelésében és a cselekvőképesség érzésének megteremtésében, és ésszerű támogatással segíteni az önkénteseket az életpályatervezésben. A gyakorlatban az önkéntesek gyakran "magukra maradnak", mivel az ifjúsági munkában való önkéntes és (potenciálisan) fizetett szerepvállalás közötti átmenet gyakran nem világos.  

Az oktatási és karrierépítési lehetőségek ritkán strukturáltak, és nem mindig elérhetőek az ifjúsági munkában részt vevő önkéntesek számára, különösen nem azokban az országokban, ahol kevésbé fejlett az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika. A fiatal önkéntesek gyakran szembesülnek a nemzetközi, európai szintű és a saját országukban adott oktatási és képzési lehetőségek közötti szakadékkal, amely további kihívásokat okoz, továbbá korlátozza az ezekhez való hozzáférésüket. Ezért is alapvető fontosságú az oktatási és képzési lehetőségek javítása, valamint a tanúsítási rendszerek fejlesztése és a támogató mechanizmusok megerősítése. Különös figyelmet kell fordítani a tudásátadásra, az egymástól való tanulásra, valamint a nemzetközi és európai szintű jó gyakorlatok átadására a nemzeti és helyi szinten tevékenykedő szervezetek számára.

A minőségi oktatás, képzés és gyakorlati támogatás az ifjúságsegítők számára az egész EU-ban előfeltétele az ifjúságsegítők elismerésének és érvényesítésük előmozdításának. Alapvető fontosságú, hogy elegendő forrást biztosítsunk a (fizetett és önkéntes) ifjúsági munka folyamatos fejlesztéséhez, az ifjúsági munka megértésének javításához, valamint az ifjúsági munka területén az oktatásban és képzésben használt fogalmak, módszerek és eszközök megértéséhez. Fontos továbbá fejleszteni a formális és nem formális ifjúsági munka oktatásának és képzésének a kompetenciaalapú keretrendszereit, valamint az ifjúsági munkában részt vevő különböző szereplők oktatásának biztosítását, és biztosítani a megfelelő minőségű képzést, útmutatást és támogatást megfelelő minőségben, az európai ifjúsági munkára vonatkozó menetrenddel összhangban.

A kutatásban résztvevő európai önkéntes ifjúságsegítők a nehézségek és kihívások ellenére  megerősítették elkötelezettségüket és a szándékukat, hogy az ifjúsági munka gyakorlati közösségéhez tartozzanak, hiszen ez szakmai identitásuk és fejlődésük fontos részét képezi. Ezért is elengedhetetlen, hogy támogassuk erőfeszítéseiket, biztosítsuk a feltételeket és minőségi lehetőségeket a képzésükhöz, életpálya-építésükhöz az aktuális politikai fejleményekkel és a bonni folyamattal összhangban.

Forrás: https://www.youthforum.org/files/YFJ_volunteerbasedyouthwork_v8_WEB.pdf 

Szerző: Sladjana Petkovic

Szerkesztette: Papp Kristóf, közreműködött: Lantai Judit

A jelen cikkben bemutatott dokumentumelemzés a 2022. november 25-27. között Prágában megrendezett Benelux-Island-Central Cooperation (BICC) ifjúsági konferencia és szemináriumon megismert anyagok felhasználásával készült.

 

TOVÁBBI TARTALMAK
Ez is érdekelhet
Copyright © 2020 Erzsébet Ifjúsági Alap.
Minden jog fenntartva.
Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.